Svensk klassisk massage

I massagen behandlas muskelbuk, fästen och bindväv. genom tryck, töj och stretchtekniker. Massagen behandlar spänningar och förkortningar i muskler och tar även bort myoser, vanligen kallade muskelknutar. Behandlingarna utförs både terapeutiskt vid smärtor som härleds från muskulära tillstånd och i förebyggande eller avslappnande syfte.

Rörligheten i ligament och leder undersöks.

Muskler och innervationer i kroppen, ofta i rygg och nacke, påverkar och påverkas av olika tillstånd i och utanför kroppen. Det kan leda till spänningar med stelhet och smärta som följd. En massageterapeut behandlar genom att öka blodgenomströmningen och därigenom öka rörligheten i muskeln. Terapeutisk stretching gör muskeln mer elastisk och avspänd, varvid smärta minskas och medför flera positiva hälsotillstånd.

Massagens effekter

Det pågår mycket forskning inom området för massage och komplementärmedicin. Umeå Universitet till exempel, baserar en del av sin forskning kring hypotesen att massage har en positiv inverkan på hälsan samtidigt som den är kostnadseffektiv. Studierna har kretsat kring vissa fysiologiska parametrar som mängden kortisol, glukos, laktat, hjärtvariabilitet och andningsfrekvens, samt försökspersonernas livskvalitet i övrigt och har så långt visat på positiva resultat. Blodtryck och puls sjunker också vid en massagebehandling.
En amerikansk forskningsstudie undersökte vilka fysiologiska effekter som påverkades vid en behandling med svensk klassisk massage. Fokus låg på endokrina och immunologiska funktioner. Effektskillnaderna som påfanns var att massagen gav upphov till fler lymfocyter vilka kan ha betydelse vid inflammationer och autoimmuna besvär och sjukdomar (J. Altern Complement Med. 2010).

© MMRehab | Marma 4 | 747 31 Alunda | 0700-901 708